Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Brännkyrka församling
Senast uppdaterade efter lokalavdelnings-årsmötet i februari 2012

§ 1 SYFTE
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

§ 2 ORGANISATION
Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte.
Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs.
Riksförbundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.

§ 3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.
I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.
Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.
Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte.
Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Riksårsmötet fastställd stödmedlemsavgift.

§4 REPRESENTATION
Vid årsmöte och extra årsmöte har varje medlem ansluten till lokalavdelningen rösträtt. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i dessa möten.

§5 BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Om någon begär det skall sluten omröstning ske. Vid lika röstetal sker ett (1) omval därefter avgör lotten.

§6 BESLUTANDE ORGAN
Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet som ska hållas före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet sker senast en månad före årsmötet.
Motionsstopp infaller två (2) veckor innan årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
• Lokalavdelningens kommande verksamhet
• Val av ombud till distriktsårsmötet
• Val av två eller flera kontaktpersoner
• Rapport från föregående års verksamhet
• Val av styrelse
• Val av revisor
• Val av valberedning
• Fastställande av bokslut/årsredovisning
• Beviljande av ansvarsfrihet


§7 DEMOKRATISK STYRNING
Under årsmötet skall en styrelse samt en valberedning tillsättas som sitter fram till nästa årsmöte. Till styrelsen väljs;
• En (1) ordförande.
• Två (2) till sex (6) ledamöter.
• En (1) till tre (3) suppleanter.
Förhållandet mellan ledamöter och suppleanter skall vara 2/3 ledamöter och 1/3 suppleanter. Årsmötet eller styrelsen inom sig skall välja en (1) vice ordförande, en (1) sekreterare och en (1) kassör.

Till valberedningen väljs;
• En (1) valberedningsordförande.
• En (1) till två (2) valberedningsledamöter.
Valberedningens förslag på kommande styrelse skall finnas styrelsen tillhanda i samband med motionsstoppet.

§8 FÖRVALTNING
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Bokföring och protokoll skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisionsberättelse överlämnas till lokalavdelningen senast en vecka före årsmötet.

§9 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas då antingen kontaktpersonerna, eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.

§10 STADGEÄNDRING
Förslag till stadgeändring kan väckas av medlem till årsmötet. Ändringar av stadgarna fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöte eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie årsmöte.

§11 UPPLÖSNING
Upplösning av lokalavdelningen kan endast ske om beslut fattas med enkel majoritet vid ett ordinarie årsmöte. Lokalavdelningens tillgångar skall vid upplösning användas i Svenska kyrkans barn- och ungdomsarbete i Brännkyrka församling. Protokollsutdrag från årsmöte skall sändas till Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse.